Technopolis Politechniki Wrocławskiej

Wrocław
powierzchnia: 4800 m2
projekt: 2008-2009
realizacja: 2010 – 2013
architekci: Rafał Specylak, Wojciech Jarząbek
współpraca ze Studio A+R
1 NAGRODA W KONKURSIE SARP

Budynek Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Miedzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno – Technologicznego „TECHNOPOLIS” stanowi kolejny etap rozbudowy kompleksu budynków Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Budynek jest uzupełnieniem przyjętej wcześniej kompozycji całego zespołu urbanistycznego co rzutuje na przyjęte założenia urbanistyczne i architektoniczne. Nawiązano skalą, sposobem kształtowania bryły oraz podstawowymi podziałami elewacyjnymi do sąsiadujących obiektów.
Podstawową kubaturę stanowi powierzchnia mieszcząca laboratoria różnych dyscyplin naukowych, pracownie, sale wykładowe i seminaryjne oraz pokoje pracowników naukowych. Osobnym elementem kubaturowym przybudowanym do głównej bryły budynku jest komora akustyczna. Rozczłonkowanie bryły, poprzez wysunięcie poza lico głównej bryły części większych pomieszczeń mieszczących laboratoria i sale wykładowe, daje możliwość lepszego ich doświetlenia (z dwóch lub trzech stron) przy jednoczesnej zwartości bryły budynku. Kształtowanie przekroju poprzecznego budynku oparto także o analizę wzajemnego przesłaniania budynku projektowanego i istniejącego. Pomieszczenie komory akustycznej stanowi oddzielny element kompozycji przestrzennej budynku i całego zespołu budynków Wydziału elektroniki. Wydzielenie komory pozwala na oddzielenie konstrukcyjne od pozostałej części budynku i obudowanie w sposób gwarantujący właściwe wyizolowanie akustyczne.